Garantiitingimused

1. Garantii kehtivus:

1.1. Fulder OÜ annab müüdud seadmetele vigu hõlmava garantii kestvusega 2 (kaks) aastat alates Seadme tööde üleandmise- vastuvõtuaktis märgitud kuupäevast.

1.2. Kui kaubad on paigaldatud müüja poolt või müüja poolt heakskiidetud paigaldaja poolt (ostja kohustuseks on seda vastava teenusepakkuja allkirjastatud paigaldusaktiga ning teenuste eest tasumist tõendava maksekorraldusega tõendada).

1.3. Kui kaubad on paigaldatud vastavalt tootja tehase paigaldusjuhendile.

1.4. Kui kaupu on enne vea ilmnemist regulaarselt hooldatud;

1.5. Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte-töötavat Osa (varuosa).

1.6. Garantiiaja jooksul kohustub OÜ Fulder tasuta kõrvaldama seadme rikked  vastavalt oma otsusele, kas remontima või välja vahetama. Välja vahetatud seadmele kehtib garantii algsele seadmele kehtinud garantiiaja lõpuni.

1.7. OÜ Fulder ei vastuta seadmete rikkest põhjustatud kaudsete kulude ja moraalse kahju eest.

2. Garantii alla ei kuulu:

2.1. Loomulik kulumine.

2.2. Ebaõige paigaldamine või kui Toote (kaasa arvatud külmatorustik) paigaldas OÜ Fulder poolt volitamata isik või tehti seda ostja vastutusel.

2.3. Seadmete valest kasutamisest, kasutamiseeskirjade rikkumisest, seadistamissuuruste omavolilistest muutmisest, veevärgi, kanalisatsiooni ja elektritoite riketest ja standartidele mittevastavusest põhjustatud rikked.

2.4.  Seadmete kasutamine elektritoite süsteemis, millel puudub üle pinge voolukaitse.

2.5. Seadmete hooldamisest, ümberehitusest, modifitseerimisest ja remondist põhjustatud rikked isikute poolt, keda OÜ Fulder ei ole selleks volitanud.

2.6. Seadmete nõuetekohaselt hooldamata jätmisest, valest hooldamisest või OÜ Fulder poolt volitamata isikute poolt teostatud hooldamisest  põhjustatud rikked.

2.7. Kulumaterjalid (näit. filtrid) ja kliendi soovil paigaldatud kondensaatvee pump.

2.8. Õnnetusjuhtumitest ja loodusõnnetustest tingitud rikked (force majeure).

2.9. Välimuse väikesed vigastused, mis ei mõjuta seadmete tööd (näit. kriimustused ja mõlgid).

3.0.Ebaloomuliku müra tekkides sise- või välisseadmes ei ole seade välja lülitatud ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.

3.1. Elektritoite kaitse seadmele on ennast välja lülitanud elektrikilbist ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.

3.2. Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

3. Garantii realiseerimine:

3.1. Rikke korral esitab Ostja Müüjale Seadme paigalduse üleandmis-vastuvõtu akti, ostuarve, Seadme mudelinime ja seerianumbrid. Rikke ilmnedes  tuleb saata rikketeade elektroonilisele postiaadressile  fulder@hot.ee, või kui kliendil ei ole võimalik seda teha, peab vajalike dokumentidega pöörduma Fulder OÜ kontorisse aadressil Vitamiini 7, Tartu. Üldjuhul toimub garantiitööde vastuvõtmine tööpäeviti kell 10.00-16.00.

3.2. Seadme pretensioon (sh rikketeade) loetakse Müüjale esitatuks vaid juhul, kui see on saadetud e-posti või kirjalikult posti teel. Suusõnalisi ja telefoni teel edastatavaid rikkeid ei registreerita ning seda ei loeta ametlikuks teavitamiseks.

3.3. Rikke tekkimise kuupäevaks loeb OÜ Fulder rikketeate esitamise päeva. Peale rikketeate esitamist võetakse kliendiga hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul ühendust ning lepitakse kokku tehniku visiidi aeg. Tehniku visiit toimub esimesel võimalusel jooksva töögraafiku alusel, kuid mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul.

3.4. OÜ Fulder kohustub remontima seadme oma kulu ja vahenditega asukohas, kus teostati montaažitöö.

3.5. Juhul, kui seadmed osutuvad väljaspool garantiid olevaks vastavalt ülaltoodud tingimustele, tasub klient väljasõidu ja tööde eest vastavalt OÜ Fulder hinnakirjale.

3.6. OÜ Fulder kohustub tegema kõik endast oleneva seadme remondiks, kuid ei vastuta tagavaraosade tarnijate ja transpordil põhjustatud viivituste eest. Vajaliku varuosa puudumisel tellitakse see tootja tehasest, mille tõttu võivad remonttööd pikeneda mitme kuu võrra, sõltuvalt varuosade tarneajast.

 

4. Ostja kohustused Seadme rikke korral

4.1. Garantii kehtib üksnes juhul, kui Ostja on Seadme rikke korral toiminud järgmiselt:

4.1.1. Lülitanud Seadme välja puldist ning seejärel elektrivõrgust;

4.1.2. Pöördunud Müüja poole ning esitanud Müüjale punktis 3.1. – 3.2. ettenähtud korras pretensiooni