Garantiitingimused

1. Garantiiaja kestvus:

Fulder OÜ annab müüdud seadmetele vigu hõlmava garantii kestvusega 2 (kaks) aastat alates Seadme  käivitusprotokollis märgitud kuupäevast. Garantiiaja jooksul kohustub OÜ Fulder tasuta kõrvaldama rikkis seadmed vastavalt oma otsusele, kas remontima või välja vahetama. Välja vahetatud seadmele kehtib garantii algsele seadmele kehtinud garantiiaja lõpuni.

2. Garantii alla ei kuulu:

2.1 Seadmete valest kasutamisest, kasutamiseeskirjade rikkumisest, seadistamissuuruste omavolilistest muutmisest, veevärgi, kanalisatsiooni ja elektritoite riketest ja standartidele mittevastavusest põhjustatud rikked.

2.2.  Seadmete kasutamine elektritoite süsteemis, millel puudub ülepinge- ja lekkevoolukaitse.

2.3 Seadmete hooldamisest, ümberehitusest, modifitseerimisest ja remondist põhjustatud rikked isikute poolt, keda OÜ Fulder ei ole selleks volitanud.

2.4. Seadmete nõuetekohaselt hooldamata jätmisest, valest hooldamisest või OÜ Fulder poolt volitamata isikute poolt teostatud hooldamisest põhjustatud rikked.

2.5. Kulumaterjalid (näit. filtrid) ja kliendi soovil paigaldatud kondensaatvee pump.

2.6. Õnnetusjuhtumitest ja loodusõnnetustest tingitud rikked.

2.7. Välimuse väikesed vigastused, mis ei mõjuta seadmete tööd (näit. kriimustused ja mõlgid).

2.8. Ebaloomuliku müra tekkides sise- või välisseadmest ei ole seade välja lülitatud ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.

2.9. Elektritoite kaitse seadmele on ennast välja lülitanud elektrikilbist ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.

3.0. Kui seadme on paigaldanud ilma nõutava kvalifikatsioonita isik.

3. Garantii realiseerimine:

3.1. Rikke korral esitab Ostja Müüjale Seadme käivitusprotokolli, ostuarve, Seadme mudelinime ja seerianumbrid. Rikke ilmnedes  tuleb saata rikketeade elektroonilisele postiaadressile  fulder@hot.ee, või kui kliendil ei ole võimalik seda teha, peab vajalike dokumentidega pöörduma Fulder OÜ kontorisse aadressil Vitamiini 7, Tartu. Üldjuhul toimub garantiitööde vastuvõtmine tööpäeviti kell 10.00-16.00.

3.2. Seadme pretensioon (sh rikketeade) loetakse Müüjale esitatuks vaid juhul, kui see on saadetud e-posti või kirjalikult posti teel. Suusõnalisi ja telefoni teel

edastatavaid rikkeid ei registreerita ning seda ei loeta ametlikuks teavitamiseks.

3.3. Rikke tekkimise kuupäevaks loeb OÜ Fulder rikketeate esitamise päeva. Peale rikketeate esitamist võetakse kliendiga hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul ühendust ning lepitakse kokku tehniku visiidi aeg. Tehniku visiit toimub esimesel võimalusel jooksva töögraafiku alusel, kuid mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul.

3.4. OÜ Fulder kohustub remontima seadme oma kulu ja vahenditega asukohas, kus teostati montaažitöö.

3.5. Juhul, kui seadmed osutuvad väljaspool garantiid olevaks vastavalt ülaltoodud tingimustele, tasub klient väljasõidu ja tööde eest vastavalt OÜ Fulder hinnakirjale.

3.6. OÜ Fulder kohustub tegema kõik endast oleneva seadme remondiks, kuid ei vastuta tagavaraosade tarnijate ja transpordil põhjustatud viivituste eest. Vajaliku varuosa puudumisel tellitakse see tootja tehasest, mille tõttu võivad remonttööd pikeneda mitme kuu võrra, sõltuvalt varuosade tarneajast.

3.7. OÜ Fulder ei vastuta seadmete rikkest põhjustatud kaudsete kulude ja moraalse kahju eest.

4. Ostja kohustused Seadme rikke korral

4.1. Garantii kehtib üksnes juhul, kui Ostja on Seadme rikke korral toiminud järgmiselt:

4.1.1. Lülitanud Seadme välja puldist ning seejärel elektrivõrgust;

4.1.2. Pöördunud Müüja poole ning esitanud Müüjale punktis 3.1. – 3.2. ettenähtud korras pretensiooni